Tietosuojakäytäntö

I. Yleiset säännökset


1. Tässä tietosuojakäytännössä säädetään www.finoladream.fi-verkkokaupan (Myyjä) ja www.finoladream.fi-asiakkaan (jäljempänä Ostaja) henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja tallentamisen pääperiaatteista ja menettelystä.


2. Ostajan henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja tallentamisesta säädetään tässä tietosuojakäytännössä, Liettuan tasavallan henkilötietojen oikeudellisesta suojasta annetussa laissa ja muissa säädöksissä.


3. Myyjä noudattaa seuraavia henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteita:


3.1. Henkilötietoja kerätään määriteltyjä ja laillisia tarkoituksia varten;
3.2. Henkilötietoja käsitellään tarkasti ja oikeudenmukaisesti.
3.3. Henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, ts. vain silloin, kun:


3.3.1. rekisteröity antaa suostumuksensa, ts. suostuu noudattamaan sähköisen kaupankäynnin sääntöjä;
3.3.2. sopimus tehdään tai toteutetaan, kun toinen osapuolista on rekisteröity;
3.3.3. www.finoladream.fi on velvollinen käsittelemään henkilötietoja lain mukaisesti;
3.3.4. henkilötietoja on käsiteltävä www.cbdfinola.com tai kolmannen osapuolen, jolle henkilötiedot on toimitettu, oikeutetun edun vuoksi ja jos rekisteröidyn edut eivät ole tärkeämpiä.


3.4. Henkilötietoja päivitetään jatkuvasti.


3.5. Henkilötietoja säilytetään enintään niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten kannalta, joita varten tietoja käsitellään.


3.6. Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan työntekijät, joille on myönnetty tällainen oikeus.


3.7. Kaikki käsiteltyjä henkilötietoja koskevat tiedot ovat luottamuksellisia.


3.8. Henkilötietojen käsittelystä ilmoitetaan valtion tietosuojavaltuutetulle vahvistetun menettelyn mukaisesti.


4. Käytä sähköpostia. tallentaa palvelut voivat:


4.1. kaikki vähintään 18 vuotta täyttäneet työkykyiset luonnolliset henkilöt;


4.2. 15-18-vuotiaat alaikäiset – vain vanhempien, adoptiovanhempien tai huoltajien suostumuksella, lukuun ottamatta tapauksia, joissa heillä on käytössään omia ansioita tai stipendi;


4.3. oikeushenkilöt;


4.4. kaikkien edellä mainittujen henkilöiden valtuutetut edustajat.II. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja tallentaminen


5. www.finoladream.fi kunnioittaa jokaisen Ostajan oikeutta yksityisyyteen. Ostajan henkilötiedot (etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut verkkokaupan rekisteröintilomakkeessa ilmoitetut tiedot) kerätään ja käsitellään vuoden 2018 mukaisesti. 25. toukokuuta voimaan tulleen yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tietoja kerätään ja käsitellään, jotta:


5.1. voisimme käsitellä Ostajan tavaroita koskevia tilauksia;


5.2. laatia rahoitusasiakirjoja;


5.3. ratkaistaksemme tavaroiden esittämiseen tai toimittamiseen liittyviä ongelmia;


5.4. täyttää muut sopimusvelvoitteet.


6. Rekisteröitymisen yhteydessä osoitteessa www.cbdfinola.com on annettava yksityiskohtaiset ja oikeat henkilötiedot.


7. Hallinnoidessaan ja tallentaessaan ostajan henkilötietoja www.cbdfinola.lt toteuttaa organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan henkilötietojen suojaaminen vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, muuttamiselta, luovuttamiselta sekä muulta laittomalta käsittelyltä.


8. www.cbdfinola.com voi käyttää tilastollisiin tarkoituksiin tietoja, jotka eivät liity suoraan ostajan henkilöön, ts. tietoja ostetuista tavaroista. Tällaiset tilastotiedot kerätään ja käsitellään siten, ettei Asiakkaan henkilöllisyyttä tai muita henkilötietoja, joiden perusteella Asiakas voitaisiin tunnistaa, paljasteta.


III. Henkilötietojen siirto kolmansille osapuolille


9. Myyjä pidättää oikeuden siirtää tietoja kolmansille osapuolille:


9.1. ainoastaan 5.3. kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. tämän asiakirjan kohdassa;


9.2. ainoastaan Liettuan tasavallan lainsäädännössä säädetyn menettelyn mukaisesti.


IV. Henkilötietojen muuttaminen tai päivittäminen


10. Ostajalla on oikeus muuttaa ja/tai päivittää rekisteröintilomakkeessa annettuja tietoja.


V. Tietojen tai vaatimusten toimittaminen


11. Ostajalla, joka on sallinut henkilötietojensa käsittelyn, on oikeus vaatia henkilötietojen muuttamista tai niiden käsittelyn keskeyttämistä, lukuun ottamatta tallennusta, kun tietoja käsitellään lain vastaisesti.


12. Saatuaan ostajan henkilötietojen käsittelyä koskevan pyynnön myyjä antaa ostajalle vastauksen viimeistään 30 kalenteripäivän kuluessa ostajan pyynnön esittämisestä. Ainoastaan sähköpostitse kirjallisesti toimitetut henkilötietojen käsittelyä koskevat pyynnöt otetaan huomioon. email info@finoladream.fi. email info@finoladream.fi


VI. Tietosuojakäytännön muuttaminen


13. Myyjällä on oikeus muuttaa tietosuojakäytäntöä osittain tai kokonaan ilmoittamalla siitä sähköpostitse. myymälässä.


14. Lisäykset tai muutokset tietosuojakäytäntöön tulevat voimaan niiden julkaisupäivästä, i. y siitä päivästä, jolloin ne julkaistaan sähköpostitse. myymäläjärjestelmässä.